Skip to main content

Daily Schedule

 

 2020-2021       

7:40 - 8:10        Duty

8:10 - 8:40        Second Grade-Mrs. Bergner

8:40 - 9:10         First Grade-Mrs. Hicks, Mrs. Keck, Mrs. Weber

9:10 - 9:40         First Grade- Mrs. Barron,  Mrs. Jones

9:40 - 10:10       Third Grade- Mrs. Anderson,  Mrs. Hines

10:15 - 10:45      Second Grade-Mrs. McCalvin, Mrs. Scalf

10:45 - 11:10      Second Grade-  Ms. Bates, Mrs. McKinley

11:10 - 11:45      Third Grade- Mrs. Elliott

11:45 - 12:15       Plan

12:15 - 1:00        Lunch

1:05 - 1:35         Third Grade-Mrs. Davis

1:40 - 2:10         Third Grade-Mrs. Boyles

2:10 - 2:40         Fourth Grade

 

 

Sheila Mercer's Class

Upcoming Events

Contact Sheila Mercer